Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sprawy do załatwienia - Krzemieniewo


  Podział nieruchomości
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Rozgraniczenie Nieruchomości
  Sprzedaż nieruchomości
  Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wydzierżawienie nieruchomości
  Wydzierżawienie obiektów użyteczności publicznej
  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  Podłączenie do kanalizacji sanitarnej
  Potwierdzanie umów dzierżaw zawieranych przez rolników
  Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
  Usuwanie drzew i krzewów
  Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  Zezwolenie na prowadzenie hodowli psów uznawanych za agresywne

  Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Ustalenie warunków zabudowy
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wydanie wypisu i wyrysu miejscowego planu zagosp. przestrzennego
  Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Zagospodarowanie przestrzenne - wydanie zaświadczenia
  Zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

  Podatek leśny - osoby fizyczne
  Podatek leśny - osoby prawne
  Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Podatek od środków transportowych
  Podatek rolny - osoby fizyczne
  Podatek rolny - osoby prawne
  Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Ulgi w podatkach
  Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego
  Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji
  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkiem
  Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego gosp.
  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  Medale za Długoletnie Pożycie Małżeństwa (50-lecie pożycia małż.)
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
  Odpis aktu stanu cywilnego
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Powrót osoby rozw. do nazwiska przed zawarciem związku małżeńskiego
  Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
  Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Zawarcie małżeństwa przed duchownym
  Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego
  Zezwolenie na skrócenie terminu zawarcia związku małżeńskiego
  Zgłoszenie urodzenia noworodka
  Zgłoszenie zgonu
  Zmiana imienia (imion) dziecka
  Zmiana imienia lub nazwiska

  Dotacja dla klubów sportowych
  Dowozy uczniów do szkół
  Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół
  Młodociani pracownicy

  Przyjęcie dziecka do żłobka

  Wynajem Sal Wiejskich i Grillowisk