Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców
z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, rozpocznie się
w środę (16 marca).

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku
z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, pok. nr 3.

Wniosek należy złożyć osobiście.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku -  z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość  będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Druk formularza dostępny poniżej.
  • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie (takie jak na dowód osobisty).
  • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość (np. paszport, akt urodzenia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
  • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Zdjęcie można wykonać bezpłatnie (koszt wykonania zdjęć pokryje Gmina Krzemieniewo) u Pani Tarnowskiej Małgorzaty w Garzynie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu - nr tel. 603923526

Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.


Druki do pobrania: