Podstawa prawna:

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2068, ze zm.), Uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXII/236/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Krzemieniewo (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz.4881)

Opis procedury:

Wniosek na wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.

 Potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy który składa wniosek, dane Urzędu Skarbowego, dane i lokalizacji danej drogi a także datę składanego dokumentu.

Do wniosku dołącza się:

  1. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej ( na żądanie Urzędu Gminy w Krzemieniewie)
  2. Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (na żądanie Urzędu Gminy w Krzemieniewie)
  3. Znaki skarbowe 5 zł (wniosek), 50 gr (za każdy załącznik)

Opłaty:

Brak opłat

Okres oczekiwania:

Do 30 dni

Tryb Odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

-


Druki do pobrania: