Podstawa prawna: 

Art.12 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2019 r.  poz.1256 z   późn. zm.)

 

Opis procedury:

• Okres zwolnienia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania,ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po okresie zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym , która polega na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

Zwolnienia nie stosuje się jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

 

Potrzebne dokumenty:

 - wypełniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

 - kopia aktu notarialnego

 - wypełniona deklaracja DR-1 na podatek rolny lub informacja IR-1 w sprawie podatku rolnego

 - wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

 

 

Opłaty:

Brak opłat

Okres oczekiwania:

30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
 

 

 

 

 

Uwagi:

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34 tel. 65 536 92 00, e-mail: wgm@krzemieniewo.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: mailowo: iod@krzemieniewo.pl.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);4 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ podatkowy.
  2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
  3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na tok i wynik procedur podatkowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby) oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.