Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.2081 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U . 2016.71. t. j. z dnia 2016.01.18)

Opis procedury:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.

Potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać dane inwestora oraz pełnomocnika a także dane składanego dokumentu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie , oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w trzech egzemplarzach wraz z jego zapasem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia- w trzech egzemplarzach wraz z jego zapasem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych

Opłaty:

Opłata skarbowa 205 zł

Pełnomocnictwo 17 zł 

Okres oczekiwania:

Minimum 65 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

-

 

 


Druki do pobrania: