Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2224 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

  1. Dokument tożsamości (do wglądu).

 

 

Opłaty:

 

  • 11 zł – od czynności urzędowej

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza gminą Krzemieniewo, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

 

 

Uwagi:

 

Brak.