Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2224 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

  1. Dokument tożsamości (do wglądu).
  2. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

 

 

Opłaty:

 

  • 38 zł –  za wydanie zaświadczenia

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

 

 

Uwagi:

 

Brak.