Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2224 ze zm.).
 2. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd, prokurator, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym
  i przemawia za tym interes społeczny,
 • osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny w uzyskaniu odpisu ma natomiast miejsce wtedy, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących osoby, której dotyczy akt, ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Wykazanie interesu prawnego w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Ma on być konkretny i aktualny. Konieczne jest zatem przedłożenie wyjaśnień pozwalających stwierdzić, na czym polega interes prawny w uzyskaniu wnioskowanego dokumentu. Jeżeli wnioskodawca wywodzi istnienie interesu prawnego ze zobowiązania sądu do złożenia dokumentu, którego dotyczy wniosek, w konkretnym postępowaniu, winien dołączyć to zobowiązanie. W sytuacji konieczności wykazania interesu prawnego do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego niezbędne jest załączenie oryginałów dokumentów potwierdzających jego istnienie lub urzędowo potwierdzonych kopii.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. Wniosek winien zawierać dane wnioskodawcy, dane personalne osoby, której akt dotyczy, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą oraz rodzaj i datę zdarzenia, które akt dokumentuje.

 

Opłaty:

 

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.


 

Okres oczekiwania:

 

Odpis aktu stanu cywilnego otrzyma się:

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego),
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek jest złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym akt stanu cywilnego znajduje się w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek jest złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym aktu stanu cywilnego nie znajduje się w formie papierowej.

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

 

 

Uwagi:

 

Brak.


Druki do pobrania: