WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:

30 kwietnia wchodzi w życie Konstytucja Biznesu-pakiet zmian dla przedsiębiorców ułatwiający prowadzenie firmy w skład której wchodzą:


- ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 647)

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 649).

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 648).

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,
poz. 646).

- przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz. 650).Opis procedury:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona
jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zarejestrowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również dokonania zmian wpisu w CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów postępowania:

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie – w przypadku osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy, • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

• pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

• przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 


Potrzebne dokumenty:

Załącznik nr 1


Wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami:
• CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
• CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
• CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
• CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
• CEIDG- PN - służy do udzielania pełnomocnictwa
• CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Załącznik nr 2


INSTRUKCJA wypełniania wniosku CEIDG-1

Opłaty: Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłaty.

Okres oczekiwania:

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Tryb odwoławczy:

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:


Jeżeli wpis został opublikowany i przedsiębiorca chce go poprawić, może udać się w tym celu do najbliższego urzędu gminy lub złożyć wniosek o zmianę on-line. Zgodnie z art. 15  ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:

-           zmianę wpisu –nie później w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych oraz w dowolnym czasie dla danych informacyjnych , o których mowa w art. 15 ust CEIDGPIP

-           wykreślenie wpisu – można dokonać w dowolnym terminie.

-           zawieszenie działalności gospodarczej – można dokonać bezterminowo, jednak na okres nie krótszy niż 30 dni.

-           wznowienie działalności gospodarczej – można wznowić działalność w dowolnym momencie oraz istnieje możliwość równoczesnego wskazania wznowienia działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 jest dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą również: - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP); - oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika oraz pracowników do składek przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; - oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Więcej informacji na stronie CEIDG: www.firma.gov.pl , gdzie zamieszczono również wnioski i instrukcje o zgłoszeniu płatnika i jego pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zgłoszenie podlegania obowiązkowi VAT.

 

 


Druki do pobrania: