Podstawa prawna:

 

 

 

   1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).

 

 

Opis procedury:

 

Uznania ojcostwa można dokonać przed wybranym kierownikiem USC. Za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

 

Można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

 

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

 

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa.

Zgodnie z art.62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.
  Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 • Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
 • Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. Dokument tożsamości rodziców (do wglądu).
 2. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.

 

 

Opłaty:

 

Brak.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Nie później niż      w terminie siedmiu dni kierownik urzędu stanu cywilnego na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

 

Uwagi:

 

Brak.