Podstawa prawna:
Obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej regulują przepisy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności jej art. 5 ust. 1 pkt. 2.


Opis procedury:
Po wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzemieniewo, każdy zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w urzędzie gminy w pokoju nr 27.

Zgłoszenia dokonuje właściciel posesji na załączonym druku, jest to jednoczenie wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków. Umowa zostaje zawarta  na miejscu w ramach tej samej wizyty w urzędzie.

Kontroli technicznej wykonania sanitarnej instalacji wewnętrznej dokonuje pracownik Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, Pan Tadeusz Kulas. Każdy kto przyłączy się do sieci kanalizacyjnej jest zobowiązany powiadomić również Pana Kulasa, tel. kontaktowy 607 393 907.


Potrzebne dokumenty:

„Zgłoszenie wykonania sanitarnej instalacji wewnętrznej”


Opłaty:
 

Brak


Okres oczekiwania:
Brak


Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
 

Brak


Druki do pobrania: