Podstawa prawna:

Na podstawie art. 52 w związku z art. 64 ust.1 oraz art.60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U z 2018 r. poz.1945, ze zm.)

Opis procedury:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 • Oznaczenie terenu i jego granic
 • Zagospodarowanie terenu
 • Charakterystykę planowanej zabudowy
 • Zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną
 • Dane charakteryzujące wpływ na środowisko

Potrzebne dokumenty :

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, której wniosek dotyczy oraz datę składanego dokumentu.

Do wniosku powinno być dołączone także:

 1. 2 egz. Mapy zasadniczej lub mapy katastralnej z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy
 2. Graficzne przedstawienie inwestycji- koncepcja architektoniczna, urbanistyczna
 3. Umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, w przypadku istniejących sieci zapewnienie
 4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 5. W momencie składania wniosku uiścić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych
 6.  Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00zł)
 7. Wypis z ewidencji gruntów o pełnej treści dla działek stanowiących teren

 

Opłaty :

W momencie składania wniosku uiścić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych

Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00zł)

Okres oczekiwania:

Do 65 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

-

 

 


Druki do pobrania: