Zawarcie małżeństwa przed duchownym. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński (ślub konkordatowy) winny stawić się
w wybranym USC osobiście   i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim oświadczenie składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów należy do nupturientów.

 

Potrzebne dokumenty:

 

    1. Dokument tożsamości lub paszport (do wglądu).
    2. Wniosek

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokument
wymieniony powyżej oraz dodatkowo:

 • odpis aktu urodzenia,
 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa             z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 • dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą,
 • lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłaty:

 

 • 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

      Jeżeli ślub odbędzie się poza terenem gminy Krzemieniewo należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

 

Uwagi:

 

Brak.


Druki do pobrania: