Podstawa prawna:

Na podstawie art.50, 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U z 2018 r. poz.1945, ze zm.)

Opis procedury:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musi zawierać:

  • Oznaczenie terenu i jego granic
  • Zagospodarowanie terenu
  • Charakterystyka planowanej zabudowy
  • Zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną
  • Dane charakteryzujące wpływ na środowisko

Potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, której wniosek dotyczy oraz datę składanego wniosku.

Do wniosku należy dołączyć także :

 

1. 2 egz. Mapy zasadniczej lub mapy katastralnej z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 z określeniem granic terenu, którego wniosek dotyczy

2. Graficzne przedstawienie inwestycji- koncepcja architektoniczna, urbanistyczna

3. Umowy z jednostkami gwarantującymi uzbrojenie terenu, w przypadku istniejących sieci zapewnienie

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

5. W momencie składania wniosku uiścić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych

6. Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00zł)

7. Wypis z ewidencji gruntów o pełnej treści dla działek stanowiących teren inwestycji.

 

Opłaty :

W momencie składania wniosku uiścić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł z wyłączeniem budownictwa mieszkaniowego i jednostek budżetowych

 Pełnomocnictwo inwestora do działania w jego imieniu (opłata skarbowa 17,00zł)

Okres oczekiwania:

Do 65 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

-

 


Druki do pobrania: