DOWOZY

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 09 lipca 2024

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j. Dz. U. 2024, poz. 737 ze zm.)

 

Opis procedury:

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 25 sierpnia 2024– stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 0050.23.2024.

W przypadku, gdy Gmina nie ma obowiązku dowozu dziecka do szkoły/przedszkola spisywana jest umowa.

 

Potrzebne dokumenty:

Deklaracja – załącznik nr 1

 

Opłaty:

W przypadku gdy Gmina nie ma obowiązku dowozu miesięczna odpłatność za korzystanie z autobusów gminnych wynosi:

dojazd w dwie strony 32 zł,

dojazd w jedną stronę 16 zł.

 

Odpłatność za drugie i kolejne dziecko w rodzinie korzystające z odpłatnego dojazdu do szkół ulega zmniejszeniu i wynosi:

w dwie strony 16 zł,

w jedną stronę 8 zł.

 

W okresie przerwy świątecznej (Święta Bożego Narodzenia) oraz w okresie ferii zimowych tj. w miesiącu lutym wartość ponoszonych opłat za autobus ulega obniżeniu o 50%.

 

Okres oczekiwania:

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

Uwagi:

Autobusami gminnymi nieodpłatnie i w pierwszej kolejności dowożeni są uczniowie, w stosunku do których Gmina ma obowiązek dowozu

 

- dzieci w wieku 6 lat, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i dziecka pięcioletniego jeżeli droga z domu (przystanku) do przedszkola/oddziału przedszkolnego, w którym gmina zapewniła warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego przekracza odległość 3 km;

 

- uczniom klas I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga z domu (przystanku) do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległość 3 km;

- uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, jeżeli droga z domu (przystanku) do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległość 4 km.)

 

Zwalnia się również z ponoszenia opłat wszystkie dzieci w rodzinie dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym, pod warunkiem posiadania Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz złożenia deklaracji, z której będzie wynikał fakt posiadania dokumentu.

 

Zwolnieniu podlegają również dzieci posiadające status UKR (osoby, które na terytorium Polski przybyły z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi).

 

 

 


Druki do pobrania: