DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ

Podstawa prawna:

  1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j. Dz. U. 2023, poz. 900 ze zm.)

Opis procedury:

  1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 10 sierpnia każdego roku
  2. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny wnioskuje o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym niezbędne jest spisanie umowy.

Potrzebne dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ ośrodka
  2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

i/lub kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

i/lub skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym przedszkolu/szkole/ośrodku lub jeśli nie posiada skierowania – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie/uczęszczanie dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka


Opłaty:
Brak


Okres oczekiwania:
Sprawę załatwia się niezwłocznie.

 

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak

 


Druki do pobrania: