WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Podstawa prawna:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • część I, punkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wysokość opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od wypisu:

  • do 5 stron – 30 zł
  • powyżej 5 stron – 50 zł

Opłata skarbowa od wyrysu:

  • 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł.

Druki do pobrania: