Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

 

Opis procedury:


Złożenie wniosku wraz z załącznikami.

 

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodny z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

· oznaczenie podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali wyznaczeni,

· określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności,

· określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,

· opis stosowanych technologii przy świadczeniu usług,

· proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

· określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być udzielone,

· wykaz stacji zlewnych.

Załączniki:

 1. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia wypisu z KRS (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 2. Kserokopia dokumentu wskazującego prawo do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną (np. akt własności, umowa dzierżawy najmu, wypis z księgi wieczystej) – poświadczona za zgodność z oryginałem,
 3. Kserokopia umowy potwierdzającej gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdu asenizacyjnego (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 5. Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
 6. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 7. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 8. Kserokopia dowodu opłaty skarbowej.
 9. Oświadczenie, że przedsiębiorca (podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) będzie sporządzał i przekazywał w terminie, o którym mowa w art. 9o ww. ustawy kwartalne sprawozdania.

 

Opłaty:

Opłatę skarbową za wydane zezwolenie w wysokości 107,00 zł, zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), uiszcza się na konto Gminy Krzemieniewo:

 

Alior Bank S.A.

30 2490 0005 0000 4530 4929 0577

z dopiskiem „Opłata skarbowa dot. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”.

 

Okres oczekiwania:


Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:

 1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia  w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Uwagi:


Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 


Druki do pobrania: