Podstawa prawna:

 

    1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2244 ze zm.).

 

 

Opis procedury:

 

Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka w ciągu 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia dziecka, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują :

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

 

Potrzebne dokumenty:

 

  1. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka (do wglądu).

 

 

Opłaty:

 

Brak.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Sporządzenie aktu urodzenia oraz nadanie numeru PESEL dziecka następuje niezwłocznie.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Brak.

 

 

Uwagi:

 

Brak.