Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2224 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).
 3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1473).

 

 

Opis procedury:

 

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są :

 • pozostały małżonek(ka),
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. Karta zgonu wydana przez lekarza.
 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).

 

 

Opłaty:

 

Brak.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Brak.

 

 

Uwagi:

 

Brak.