Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126).
 • Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. 2023, poz. 1130).

 

Opis procedury:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. Deklaracje na podatek leśny na rok podatkowy od osób prawnych należy składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów opodatkowania na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym terminie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15. każdego miesiąca.

Podatek leśny od 1 ha za 2024 rok wynosi:
- stawka podstawowa – 72,0346 zł za 1 ha fiz. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wyniosła 327,43 zł za 1 m3.

Potrzebne dokumenty:

wypełniona deklaracja w sprawie podatku leśnego.

 

Opłaty:

Brak opłat

 

Okres oczekiwania:

30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny oraz załączników określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104), Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105) a także w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126).
Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe.
Ponadto od dnia 1 lipca 2019 roku deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34 tel. 65 536 92 00, e-mail: wgm@krzemieniewo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: mailowo: iod@krzemieniewo.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);4 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ podatkowy.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na tok i wynik procedur podatkowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby) oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

Druki do pobrania: