• Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zmianami).
 •  Uchwały Nr. XXIV/2009 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 29 października 2009 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

            Opis procedury:

 • wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem

- kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku

   Osoby Fizyczne:

- oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego,

- kserokopie zeznań podatkowych - za ostatnie 3 lata,

- kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialną wnioskodawcy (np.: osiągane dochody, ponoszone wydatki, zadłużenie wobec innych wierzycieli),

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających obecne położenie strony mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy, itd).

Osoby prawne:

- sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia,

- rozliczenia finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe (dochody i wydatki), zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał.

Opłaty:
 

 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej.
 • Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Okres oczekiwania

 • decyzja
 • 1 miesiąc
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące

Tryb odwoławczy:


Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za  pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Uwagi:

Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty targowej.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku,
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34 tel. 65 536 92 00, e-mail: wgm@krzemieniewo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: mailowo: iod@krzemieniewo.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ podatkowy.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
 4. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na tok i wynik procedur podatkowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby) oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.