Wymagane dokumenty

1. Wniosek (wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 roku /Dz. U. z 2024 r. poz. 106/)

2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3. Umowy dzierżawy (do wglądu).

4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru).

Termin złożenia dokumentów

Wniosek należy składać w terminie:

- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Opłaty

1. Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1948).
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 106).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo.

Inne informacje

Pieniądze wypłacane są w terminach:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

- od dnia 1 października do dnia 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy Krzemieniewo, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.

Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

- będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,

- będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku,

- bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości

z wyjątkiem producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 i średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni (wskaźnik DJP) oraz liczby 4 i średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń (wskaźnik DJP) w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

- gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

- gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy  producenta rolnego  oraz osoby upoważnionej  do reprezentowania producenta rolnego

 

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej "Rozporządzeniem", Gmina Krzemieniewo informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem danych” jest Wójt Gminy Krzemieniewo

 2) Z Administratorem danych można kontaktować się:

     - listownie: ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

     - przez pocztę elektroniczną: wgm@krzemieniewo.pl

     - telefonicznie: 65 536 92 00

 3) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych (Katarzyna Jakubowska-Rozwalka), z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@krzemieniewo.pl

4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

5) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 356 i 965)

6) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 5. Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Druki do pobrania: