Podstawa prawna:

 

   1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).

 

 

Opis procedury:

 

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

 1. Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:
  • nosi ono nazwisko ojca (nazwisko matki) albo,
  • nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 2. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP lub przed konsulem.
 3. Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 4. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście. 

 

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża oraz dokument tożsamości lub legitymacja szkolna dziecka, jeżeli do zmiany nazwiska wymagana jest zgoda dziecka.

 

 

Opłaty:

 

Brak.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

 

Uwagi:

 

Brak.