Podstawa prawna:

 Art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 39 ust.3,art. 40 ust.1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 2068, ze zm.), Uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XXXII/236/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Krzemieniewo (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz.4881), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264, ze zm.).

Opis procedury:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.

Potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, informację o drodze której składany wniosek dotyczy oraz datę składanego wniosku.

Do wniosku należy dołączyć także :

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  2. Szczegółowy harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
  3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony przez Starostę Leszczyńskiego po uprzednim zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie oraz Komendę Miejską Policji w Lesznie.
  4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
  6. Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (na żądanie Urzędu Gminy Krzemieniewo)

 

Opłaty:

Brak

Okres oczekiwania:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

-


Druki do pobrania: