Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami).

 

Opis procedury:


złożenie wniosku

 

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Opłaty:

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

1). alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2).  ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych
w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodnych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
3). zatrudnienia świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
4). nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

 

Okres oczekiwania:

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie
w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.
 

 

 

Uwagi:

 

 

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34 tel. 65 536 92 00, e-mail: wgm@krzemieniewo.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: mailowo: iod@krzemieniewo.pl.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ podatkowy.

  1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
  2. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na tok i wynik procedur podatkowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby) oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

 

 


Druki do pobrania: