Podstawa prawna

- art.28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników
 ( Dz.U. z 2020r., poz. 174 z późn.zm)

- art.38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników
 ( Dz.U. z 2020r., poz. 174 z późn.zm)

Opis procedury:

Wójt Gminy Krzemieniewo informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zniesiony został obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów
i budynków.

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 w/cyt. ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Wójt potwierdza fakt zawarcia umowy po zweryfikowaniu czy przedmiot dzierżawy położony jest na terenie Gminy Krzemieniewo, bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Potrzebne dokumenty

Zawarte umowy dzierżawy.

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy

 -

Uwagi

Gmina nie wydaje zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy.


Druki do pobrania: