Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104).
 3. Uchwała nr LI.383.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 4. Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.

Rada Gminy Krzemieniewo wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości:

Uchwała nr LI.384.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle
i grunty:

 • zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej
 • Zajęte na prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej
 • zajęte na prowadzenie działalności przeciwpożarowej,
 • grunty pod drogami śródpolnymi, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem (Dr)
 • zajęte na potrzeby kanalizacji sanitarnej i stacje uzdatniania wody.

Zwolnień nie stosuje się do budynków lub ich części, budowli i gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą lub zwolnionych ustawowo.

Opis procedury:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Podatek jest płatny w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

Deklaracje na podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób prawnych należy składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym terminie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Potrzebne dokumenty:

wypełniona deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Opłaty:

Brak opłat

Okres oczekiwania:

30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:


Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe formularze Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Informacji o gruntach, Informacji o lasach, Deklaracji na podatek rolny, Deklaracji na podatek leśny oraz załączników określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1104), Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r., poz. 1105) a także w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji
o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r., poz. 1126).


Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe.
Ponadto od dnia 1 lipca 2019 roku deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.


WAŻNE!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

 

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34 tel. 65 536 92 00, e-mail: wgm@krzemieniewo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: mailowo: iod@krzemieniewo.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);4 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ podatkowy.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
 3. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na tok i wynik procedur podatkowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby) oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

Druki do pobrania: