WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU

Kogo dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/ krzewu:

 • przedsiębiorców
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia

Opisane niżej zasady nie dotyczą:

 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te osoby mogą złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewu
 • wszystkich usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu?

 • właściciel nieruchomości
 • inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty nieruchomości
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów

Jeśli wniosek składają spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, to zanim go złożą muszą wykonać dodatkowe czynności. A mianowicie: spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag. Do wniosku załączyć należy oświadczenie spółdzielni  mieszkaniowej/ zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnianiu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów.

 

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek/ zgłoszenie

Najpierw zmierz drzewo lub krzew.

Drzewa: zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.

Uwaga! Niektóre gatunki drzew możesz usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:

 • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu
 • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu

Jeśli będziesz potrzebował zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
 • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Krzewy: oblicz powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.

Sprawdź, jaki gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ponadto nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone (w tym przypadku należy do Urzędu Gminy zgłosić złom bądź wywrot, celem dokonania oględzin).

                       

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU

Kogo dotyczy zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu 

 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Przy składaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu postępuj w takim sam sposób, jak przy składaniu wniosku na usunięcie drzew lub krzewów.


Druki do pobrania: