MŁODOCIANI

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)

 


Opis procedury:
 

 1. Pracodawca informuje Wójta Gminy Krzemieniewo o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem na druku zawiadomienia o zawarciu umowy.
 2. W ciągu 3 miesiące od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego, pracodawca składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Potrzebne dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 4. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 5. Dyplom lub  świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające  zdanie stosownego egzaminu.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 7. Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo nieotrzymaniu takiej pomocy.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Opłaty:
Brak


Okres oczekiwania:
Brak


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strona ma również prawo zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania od decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do złożenia środka zaskarżenia. W momencie jego złożenia w tym terminie powoduje, iż decyzja staje się z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do sądu. Oświadczenie o zrzeczeniu się złożenia odwołania nie może zostać cofnięte.


Uwagi:
 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Kwoty dofinansowania, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105% (art. 122 ust. 3).

 


 


Druki do pobrania: