Sprzedaż nieruchomości

Podstawa prawna

 • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Opis procedury:

W przetargu może wziąć udział każdy zainteresowany kupnem nieruchomości.

Procedura sprzedaży nieruchomości komunalnych wszczynana jest z urzędu lub na wniosek zainteresowanego:

 • wniosek o przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym
 • wniosek o przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Potrzebne  dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia trwa około 6 miesięcy. Na zbycie nieruchomości każdorazowo wyraża zgodę Rada Gminy w drodze uchwały.

Nieruchomość może być zbyta bezprzetargowo, jeżeli:

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
 2. zbycie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,
 3. jest zbywana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,
 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
 5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,
 6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
 7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,
 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której jest położona,
 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,
 10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej,
 11. jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe, a także gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość, na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

 


Druki do pobrania: