Rozgraniczenie Nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

Opis procedury

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości,
  • dokument potwierdzający własność nieruchomości,
  • kserokopia mapy ewidencyjnej.

Opłaty

Bez opłat

Okres oczekiwania

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi.

Uwagi

Druki wniosków o wydanie decyzji można otrzymać w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie pok.23. Wnioski wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu lub bezpośrednio w na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i obrotu ziemią pok. 23. Po złożeniu wniosku, wydane zostanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 


Druki do pobrania: