Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podstawa prawna

  • art. 1, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
  • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

- Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”,

- odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego.

Opłaty

- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Osoba odpowiedzialna

Patrycja Skorupka

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i obrotu ziemią
tel. 65 5 369-253

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

-