DOWOZY

Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie nr 0050/17/2019 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 27 czerwca 2019
 2. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.) 

Opis procedury:

 1. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 25  sierpnia każdego roku– stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 0050/17/2019.
 2. W przypadku, gdy Gmina nie ma obowiązku dowozu dziecka do szkoły/przedszkola spisywana jest umowa.

Potrzebne dokumenty:

Deklaracja


Opłaty:
W przypadku gdy Gmina nie ma obowiązku dowozu miesięczna odpłatność za korzystanie z autobusów gminnych wynosi:

 1. dojazd w dwie strony 32 zł,
 2. dojazd w jedną stronę 16 zł.  

Odpłatność za drugie i kolejne dziecko w rodzinie korzystające z odpłatnego dojazdu do szkół ulega zmniejszeniu  i wynosi:

 1. w dwie strony 16 zł,
 2. w jedną stronę 8 zł.

W okresie przerwy świątecznej (Święta Bożego Narodzenia) wartość ponoszonych opłat za autobus ulega obniżeniu o 50%. Natomiast w okresie ferii zimowych, tj. styczeń i luty, wartość tych opłat zostaje obniżona o 25%.


Okres oczekiwania:
Brak

 

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Autobusami gminnymi nieodpłatnie i w pierwszej kolejności dowożeni są uczniowie, w stosunku do których Gmina ma obowiązek dowozu

 1. dzieci w wieku 6 lat, które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i dziecka  pięcioletniego jeżeli droga z domu (przystanku) do przedszkola/oddziału przedszkolnego, w którym gmina zapewniła warunki spełniania tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego przekracza odległość 3 km;
 2. uczniom klas I-IV szkół podstawowych, jeżeli droga z domu (przystanku) do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległość 3 km;
 3. uczniom klas V-VIII szkół podstawowych, jeżeli droga z domu (przystanku) do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległość 4 km.)

Zwalnia się również z ponoszenia opłat wszystkie dzieci w rodzinie dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym, pod warunkiem posiadania Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz złożenia deklaracji, z której będzie wynikał fakt posiadania dokumentu.

 

 

 


Druki do pobrania: