Podstawa prawna:
 

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 335/19 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę.

 

Opis procedury:
 

Szkodę powstałą w gospodarstwie należy zgłosić poprzez złożenie wniosku o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej.

Ustalenie zakresu i wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Następnie w terminie 30 dni od oszacowania szkód, komisja składa wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód protokół oszacowania szkód. W przypadku protokołów zbiorczych w terminie 45 dni.

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o oszacowanie zakresu i wysokości szkód (wniosek o dopłaty bezpośrednie do wglądu – część zawierająca: nr działki, powierzchnię i rodzaj uprawy)

Opłaty:
 

Brak


Okres oczekiwania:
 

Brak

Tryb odwoławczy:
 

Brak

Uwagi:
 

Brak


Druki do pobrania: