Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 

Podstawa prawna:

 

 

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

O wydanie zezwolenia należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego przed, którym mają być złożone oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

    1. Dokument tożsamości (do wglądu).
    2. Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
    3. Dokument uzasadniający powód skrócenia terminu.

 

 

Opłaty:

 

 • 39 zł – za wydanie zezwolenia

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Odmowa następuje
w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

 

 

Uwagi:

 

Brak.