Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński (ślub cywilny) winny stawić się w wybranym USC osobiście   i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim zapewnienie składa w obecności tłumacza przysięgłego. Oświadczenie składane na uroczystości składa również w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów należy do nupturientów.

Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego (w obrębie gminy Krzemieniewo), jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Potrzebne dokumenty:

 

    1. Dokument tożsamości lub paszport (do wglądu).

 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokument
wymieniony powyżej oraz dodatkowo:

    • odpis aktu urodzenia,
 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa             z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 • dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą,
 • lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opłaty:

 

 • 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 1000 zł – za ślub zawarty poza lokalem USC

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Podczas składania zapewnienia ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego. Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa mogą być przyjmowane na pół roku przed planowaną datą ślubu, ale nie później niż miesiąc przed.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

 

Uwagi:

 

Brak.