Podstawa prawna:


UCHWAŁA NR X/ 75 /2019 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 05 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, zadań z zakresu sportu oraz sposobu jej rozliczenia


Opis procedury:


Klub sportowy, działający na obszarze gminy Krzemieniewo, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać dotację celową z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.  Dotację  mogą otrzymać kluby sportowe, po złożeniu wniosku i sprawozdania z działalności za rok poprzedni oraz planu działania na rok bieżący.


Potrzebne dokumenty:

- Wniosek

- Dokumenty rejestrowe pozwalające zidentyfikować Wnioskodawcę, sposób reprezentowania      oraz składania oświadczeń woli w imieniu klubu  (np. NIP, REGON, KRS, itp.)

- Potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego

- Sprawozdanie


Opłaty:
Brak


Okres oczekiwania:
Wnioski o dotację na działalność klubu o których mowa winny być złożone w terminie do dnia 15 października każdego roku kalendarzowego w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzemieniewie na rok następny


Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak

 


Druki do pobrania: