Podstawa prawna:
 

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zmianami ).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1353).
 5. Uchwała Nr  XXVI/181/2017  Rady Gminy Krzemieniewo  z dnia 23 października  2017 r. w sprawie  stawek podatku od środków transportowych

Opis procedury:


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
 • został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września danego roku - II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu miasta Poznania w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (Formularze do druku)

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A,
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatnicy są zobowiązani odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem ePUAP.

 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie papierowej
 • Oświadczenie w sprawie przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (Formularze do druku)

Opłaty:
 

złożenie deklaracji podatkowej - bez opłat.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) podlega opłacie skarbowej.

 

 • Okres oczekiwania:


należny podatek obliczony w wyniku samoopodatkowania poprzez złożenie deklaracji podatkowej

lub

 • decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania podatkowego jako wynik przeprowadzonego postępowania podatkowego wobec niezłożenia deklaracji podatkowej wydawana w terminie 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu na zasadach zgodnych z ustawą Ordynacja podatkowa

 


Tryb odwoławczy:
 

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za  pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Uwagi:

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo, Dworcowa 34 tel. 65 536 92 00, e-mail: wgm@krzemieniewo.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: mailowo: iod@krzemieniewo.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ podatkowy.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
 4. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat, w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o źródle ich pochodzenia, żądania ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania (bez wpływu na tok i wynik procedur podatkowych), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (ze względu na sytuację szczególną osoby) oraz wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

 


 

 


Druki do pobrania: